I. Pojęcia Ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Strona internetowa – strona internetowa „Szkolenia Menedżerskie”, działająca pod adresem https://szkoleniamenedzerskie.eu
 • Usługodawca – firma „Studio Edukacji Rozwoju Osobistego” z adresem siedziby: Marka Grechuty 20/ , Zamość, NIP: 922 114 02 18
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do strony i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia Ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Strony internetowej  oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Strony internetowej.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci informacji, artykułów i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Strony internetowej są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Strony internetowej w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych na witrynie internetowej.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców witryny lub osoby trzecie w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z witryny, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Witrynie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Strony internetowej.

III. Warunki Używania Serwisu

 • Używanie Strony internetowej przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Witryny.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku PHP,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Witryny, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Strony internetowej,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Witryny i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub przekazania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu witryny, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Strony internetowej lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Witryna.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Witryny.

IV. Warunki Komunikacji I Świadczenia Pozostałych Usług W Serwisie

 • Witryna udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Witryną w postaci:
  • Formularz kontaktowy
 • Strona internetowa udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.

V. Gromadzenie Danych O Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Stronę internetową, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Witryny z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Witryny gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Strona internetowa wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.


Do sprawnego działania Witryny oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony Strony internetowej
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki

VI. Prawa Autorskie

 • Właścicielem Witryny oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Witrynie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się na Stronie internetowej bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Witrynie.

VII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Witryny po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

VIII. Postanowienia Końcowe

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Witryny były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w WItrynie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Strony internetowej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Witryny w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Strony internetowej na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Witryny należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: piotrtyton@seiro.eu
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 605 150 205
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzoną Stroną internetową.